პროექტი „უკანასკნელი მისამართი. საქართველო“ ვითარდება მხოლოდ და მხოლოდ მოქალაქეებისა და ორგანიზაციების ნებაყოფლობითი შემოწირულობების წყალობით.

ამასთან, ყოველი მემორიალური ნიშნის თვითღირებულებას იხდის მისი განთავსების ინიციატორი. ღირებულება (ის შეადგენს 100 ლარს) მოიცავს ნიშნის დამზადებისათვის საჭირო მასალების, მზა ნიშანზე ტექსტისა და დამცავი საფარის დატანის, ნიშნის სახლის ფასადზე განთავსების, ასევე (ნაწილობრივ) პროექტის ადმინისტრაციულ ხარჯებს, საარქივო–საძიებო სამუშაოების ხარჯებსა და იმ იურისტთა შრომის ანაზღაურებას, რომლებიც ამოწმებენ და აზუსტებენ თითოეული მემორიალური ნიშნის განთავსებისათვის აუცილებელ მონაცემებს: სახელს, მოვლენათა თარიღებს, მემორიალური ნიშნების განთავსების მისამართებს.

მადლობა ყველას, ვინც დახმარებას უწევს პროექტს „უკანასკნელი მისამართი. საქართველო“.

მხოლოდ თქვენი წყალობით გახდა შესაძლებელი ამ პროექტის ხორცშესხმა....

Проект "Последний адрес. Грузия" развивается исключительно благодаря добровольным пожертвованиям граждан и организаций.

При этом себестоимость каждого конкретного мемориального знака оплачивается самим же инициатором его установки. В эту стоимость (она составляет 100 лари) входят расходы на материалы, необходимые для изготовления знака, нанесение текста и защитного покрытия на готовый знак, размещение знака на фасаде дома и, частично, оплата административных расходов проекта, архивно-изыскательских работ и труд юристов, которые осуществляют проверку и уточнение сведений, необходимых для установки каждого знака: имени, дат событий, адресов установки.

Спасибо всем, кто помогает "Последнему адресу. Грузия"!

Только благодаря вам у этого проекта появился шанс быть воплощенным...

სს «საქართველოს ბანკში» კლიენტის ანგარიშზე თანხების ეროვნულ ვალუტაში (ლარი) ჩარიცხვისათვის აუცილებელი საბანკო რეკვიზიტები

მიმღების ბანკი: სააქციო საზოგადოება «საქართველოს ბანკი»; ბანკის კოდი: BAGAGE22; გაგარინის ქ. 29ა, თბილისი, 0160, საქართველო

მიმღების დასახელება: ააიპ უკანასკნელი მისამართი. საქართველო

მიმღების ანგარიშის ნომერი: GE21BG0000000021926700


BANK DETAILS FOR TRANSFERS IN US DOLLAR IN FAVOUR OF CUSTOMERS OF JSC BANK OF GEORGIA

Intermediary Bank: Citibank N.A., New York, USA; SWIFT: CITIUS33

Account With Institution: Bank of Georgia, SWIFT: BAGAGE22; 29a Gagarin street, Tbilisi 0160, Georgia Beneficiary: NNLE LAST ADDRESS. GEORGIA

Account: GE21BG0000000021926700


BANK DETAILS FOR TRANSFERS IN EURO IN FAVOUR OF CUSTOMERS OF JSC BANK OF GEORGIA

Intermediary Bank: Commerzbank, Frankfurt, Germany; SWIFT: COBADEFF

Account With Institution: Bank of Georgia, SWIFT: BAGAGE22; 29a Gagarin street, Tbilisi 0160, Georgia Beneficiary: NNLE LAST ADDRESS. GEORGIA

Account: GE21BG0000000021926700